Opvoeding en gezin

Zwaardere vormen van jeugdhulp

Heeft u voor uw kind intensievere ondersteuning nodig, bijvoorbeeld begeleiding, opvang of hulp bij psychische problemen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket om dit te melden. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Loket als u zich zorgen maakt omdat uw kind problemen heeft, thuis of op school.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Aanvragen jeugdhulp

Meldt u zich bij het Sociaal Loket omdat u hulp nodig heeft voor uw kind, dan volgt er een gesprek bij u thuis: een keukentafelgesprek. In dit gesprek bespreekt u welk doel u wilt bereiken en wat voor ondersteuning daarvoor nodig is. Dit wordt vastgelegd in een plan: een perspectiefplan. De bedoeling is dat het hele plaatje wordt bekeken: misschien spelen er wel meerdere dingen tegelijk. Het perspectiefplan vult u samen met de ondersteuners van het Sociaal Loket in.

Wilt u meer weten over het keukentafelgesprek, en weten hoe u dit kunt voorbereiden? Dan kunt u de teksten lezen over het keukentafelgesprek.

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Dat wil zeggen dat de zorgverlener een contract heeft met de gemeente. Op de website Ik zoek jeugdhulp kunt u de gecontracteerde hulp vinden voor de gemeente Uithoorn (en andere gemeenten in de regio).

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts, specialist of uw huisarts kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet te regelen via het Sociaal Loket. Gaat u voor jeugdhulp naar de huisarts, dan volgt er een gesprek met de praktijkondersteuner. Tijdens dit gesprek bespreekt u wat u wilt verbeteren en welke ondersteuning daarbij past. Ook hier wordt gekeken naar het hele plaatje.

Met de verwijzing van een arts kunt u rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Een overzicht van gecontracteerde hulp vindt u op de website Ik zoek jeugdhulp.

Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Jeugdhulp met spoed

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met Veilig Thuis, uw eigen huisarts of met uw eigen hulpverlener (wanneer u al hulp heeft).